ALGEMENE VOORWAARDEN - tussen Astroclub en Consulent


Op een overeenkomst van opdracht tussen Astroclub en Consulent zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voordat u zich definitief aanmeldt als Consulent op onze Website. Alvorens u via de Website als Consulent spirituele hulp en advies kunt geven aan Gebruikers, dient u volledig en zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden te aanvaarden.


Artikel 1. Definities

1.1 Astroclub: is een handelsnaam van La Boneventure B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Rombout Hogerbeetsstraat 135 2, 1052 VZ te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 57333777 , verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze Website.

1.2 Consulent: De persoon die op zelfstandige basis zijn diensten aanbiedt via de Website en waarmee de Gebruiker digitaal, via sms, danwel via een betalend 0900-nummer in contact kan komen.

1.3 Content: De gedeeltelijke of gehele inhoud van de Website, die onder meer maar niet uitsluitend kan bestaan uit: tekst, afbeeldingen, foto’s, Profielen, handelsnamen, beschreven technologieën, logo’s, domeinnamen en software alsmede de met de Website samenhangende know-how.

1.4 Gebruiker: De persoon die de Website bezoekt en/of gebruik maakt van de door de Website aangeboden diensten of producten.

1.5 Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Astroclub en Consulent waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.5 Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en specialismes welke een Consulent heeft verstrekt aan Astroclub om te tonen aan de Gebruiker.

1.6 Website: www.astroclub.nl


Artikel 2. Toepasselijkheid en rechtsgeldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en op de Overeenkomst.

2.2 Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen onverminderd van kracht en wordt het betreffende onderdeel vervangen door een passende geldige bepaling, die de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 3. Duur en aard van de Overeenkomst

3.1 De Consulent zal als zelfstandigondernemer werkzaamheden voor Astroclub gaan verrichten. Astroclub en Consulent beogen met deze Overeenkomst géén arbeidsovereenkomst af te sluiten.

3.2 De Consulent dient als zelfstandig ondernemer ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en te beschikken over een geldige Verklaring Arbeids Relatie (VAR) welke Consulent zal op eerste verzoek aan Astroclub zal overleggen.

3.3 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onmiddellijk informeren, mocht hij enige informatie aan de belastingdienst verstrekken die op enigerlei wijze de geldigheid van de VAR mocht kunnen beïnvloeden.

3.4 Indien ofwel Consulent niet of niet langer een (geldige) VAR heeft, danwel de informatie waarop de VAR is gebaseerd, niet langer in overeenstemming is met de huidige situatie, staat het Astroclub vrij te allen tijde te besluiten loonbelasting en sociale premies in te houden en te reserveren en van de Consulent te verlangen dat hij een nieuwe VAR aanvraagt.

3.5 Astroclub heeft terzake van de Overeenkomst geen andere verplichtingen dan de verplichting tot betaling van het in de Overeenkomst genoemde honorarium. Eventueel over het honorarium verschuldigde (inkomsten)belasting, sociale verzekeringspremies en dergelijke zijn voor rekening van de Consulent. Consulent vrijwaart Astroclub dan ook tegen alle aanspraken welke de fiscus en/of de bedrijfsvereniging terzake tegen Astroclub kunnen doen gelden of instellen. Op eerste verzoek zal Consulent een accountantsverklaring overleggen aan Astroclub met betrekking tot de afdracht van bedoelde (inkomsten) belasting, sociale verzekeringspremies en dergelijke.

3.6 De Overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor 3 maanden en treedt in werking op de eerste dag dat de Consulent via de Website met Gebruiker(s) in contact treedt. Na het verstrijken van dezae eerste 3 maanden, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschiededn met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3.7 Astroclub heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Consulent zijn of haar verplichtingen niet tijdig of niet naar behoren nakomt en de Consulent geen gehoor heeft gegeven aan een schriftelijke (inclusief e-mail) ingebrekestelling.


Artikel 4. Inhoud werkzaamheden en gebruik van de Website

4.1 De Website heeft als doel om de Gebruiker digitaal, via sms, danwel via een betalend 0900-nummer, in contact te laten komen met Consulenten. De Website is een platform met als doel een actieve verbinding tussen Gebruikers en Consulenten tot stand te brengen.

4.2 Voor het aanbieden van diensten als Consulent op de Website, dient de Consulent de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben.

4.3 Bij het aanmelden als Consulent voor de Website, dient de Consulent actuele, waarheidsgetrouwe en volledige informatie over zichzelf te verschaffen, mede ten behoeve van zijn of haar Profiel. De Consulent garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan Astroclub worden doorgegeven.

4.4 De Consulent dient de werkzaamheden via de Website in eigen persoon uit te voeren. Indien de Consulent onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en/of wanneer Astroclub vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is of dat de werkzaamheden niet in eigen persoon worden uitgevoerd, kan Astroclub het Profiel van de betreffende Consulent met onmiddellijke ingang verwijderen en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten.

4.5 De Consulent zal zich minimaal 10 uur per week aanmelden op de Website met als doel om als Consulent beschikbaar te zijn.

4.6 Consulentis zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens voor zijn of haar Profiel. Alleen de Consulent is aansprakelijk voor het gebruik van het Profiel door derden, ongeacht de wijze waarop de toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal Consulent Astroclub direct op de hoogte brengen. Astroclub kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van Consulent’s Profiel op de Website.

4.7 Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Website of met algemeen geldende wetten, regels of fatsoensnormen.

4.8 Het is niet toegestaan om de Website op enigerlei wijze te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier worden onder meer de volgende handelingen verstaan: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, databankenrecht, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

4.9 Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van andere Consulenten of Gebruikers, waarover de Consulent via de Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. De Consulent verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan andere (voormalig) Consulenten en/of Gebruikers te zullen distribueren.

4.10 Het is niet toegestaan om foto's van andere mensen dan die van Consulent zelf op de Website te publiceren. Astroclub behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

4.11 Het is de Consulent niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens of beeldmateriaal op te nemen in zijn of haar Profiel. Astroclub behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.


Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1 De Consulent krijgt inzage in zijn of haar eigen belstatistieken. Consulent dient Astroclub maandelijks een factuur te sturen voor de overeengekomen vergoedingen. Astroclub betaalt geldige en onbetwiste facturen binnen 30 dagen na factuurdatum. Astroclub heeft het recht de betaling op te schorten zolang de Consulent zijn/of haar verplichtingen jegens Astroclub niet, of niet naar behoren, nakomt.

5.2 Indien en zolang de Consulent geen geldige VAR (meer) heeft, zal Consulent geen aanspraak hebben op de vergoeding als bedoeld in Artikel 5.1.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Astroclub spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

6.2 De Consulent kan Astroclub op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, hinder of nalatigheid welke is ontstaan door de communicatie tussen Gebruiker en Consulent. De inhoud van de gesprekken tussen de Gebruiker en Consulent zijn privé en vertrouwelijk van aard en maken derhalve geen onderdeel uit van de Website. De Consulent vrijwaart Astroclub dan ook voor eventuele aanspraken en/of claims van Gebruikers ter zake.

6.3 De Consulent kan Astroclub op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Astroclub.

6.4 Onder geen omstandigheden is Astroclub aansprakelijk voor voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste contracten en/of schade aan het imago van de Consulent.


Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content en de Website berusten bij Astroclub.

7.2 Het aanbieden van uw diensten via de Website verleent de Consulent op geen enkele manier rechten op (een deel van) de Content ervan. Het is strikt verboden om, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Astroclub, een deel van de (Content van de) Website geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen, meedelen aan het publiek, verspreiden of op enig andere wijze exploiteren.

7.3 Het is Consulent niet toegestaan om een domeinnaam te (laten) registreren met daarin de naam “Astroclub” of een naam die daarop lijkt.

7.4 Indien de Consulent meent dat zijn of haar werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij direct contact met Astroclub op te nemen.


Artikel 8. Privacy en persoonsgegevens

8.1 Astroclub besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers en Consulenten van deze Website en zal deze informatie niet delen met en/of doorverkopen aan derden.

8.2 Bij overtreding door Consulent van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het Profiel van de betreffende Consulent met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf verwijderd en de Overeenkomst beëindigd. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de Consulent. Dit laat het recht van Astroclub om alle geleden schade en gemaakte rechtelijke en buitengerechtelijke kosten op Consulent te verhalen onverlet.


Artikel 9: Exclusiviteit en geheimhouding

9.1 Het is de Consulent niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van 6 maanden erna:

- een eigen bellijn op te zetten of voor een andere bellijn werkzaamheden te verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astroclub;

- Gebruikers van Astroclub door te verwijzen naar de eigen onderneming van de Consulent, of naar diens telefoonnummer en/of (e-mail)adres;

- aanbiedingen te doen aan Gebruikers;

- contactgegevens van de Gebruikers van Astroclub te vragen en/of te gebruiken;

- buiten de Website om, Gebuikers van Astroclub te benaderen;

- met Gebuikers een overeenkomst aan te gaan of direct, zonder tussenkomst van Astroclub, diensten aan Gebruikers te leveren.

9.2 Consulent is verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen eventueel werkzaam in de onderneming van Consulent die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.

9.3 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:

(i)alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de Consulent weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;

(ii) alle informatie met betrekking tot Gebruikers die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de Consulent weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;

(iii) alle bedrijfsgegevens en overige bedrijfsgevoelige informatie en/of documentie met betrekking tot Astroclub die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de Consulent weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt;

(iv) iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

9.4 Indien de Consulent in strijd handelt met het bepaalde in Artikel 9.1 t/m 9.3, is de Consulent een direct opvorderbare boete van € 5.000,= (zegge: vijf duizend euro) aan Astroclub verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 1.000,= (zegge: duizend euro) per dag voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Astroclub om nakoning van deze bepalingen te vorderen en de volledig geleden schade (inclusief omzetverlies) van u te vorderen. Tevens zullen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten op Consulent worden verhaald.


Artikel 10. Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

10.1 Afwijkingen en aanvullingen op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

10.2 Astroclub wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website.


Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of met het gebruik van de Website zullen, voorzover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatste reacties